Gamot sa Pride

Kawikaan 16:18 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal.

May nagmamahal sa 'yo

Kawikaan 16:18 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal.

Nang malinlang ni Satanas si Eva na kainin ang bunga upang siya ay maging tulad ng Diyos at kainin din ito ni Adan sila ay itinaboy ng Diyos palabas ng Halamanan ng Eden dahil nilabag ni nila ang kanayng utos at magmula noon ang PRIDE ang naging sakit ng Lipunan. Kaya sa kasalanan ni Adan ang lahat ng tao ay naging makasalanan, mahirap man o mayaman ay may taglay na Pride mula sa pagsilang sapagkat ito ang tinatawag na Original Sin.

Karamihan sa mga tao ngayon ay nabubuhay sa takot at pangamba, walang katiyakan sa kinabukasan, walang kapayapaan at marami pang ibang agam-agam sa buhay. Kaya pinagsisikapan nilang magkaroon ng salapi’t kayamanan, kapangyarihan, kasikatan ngunit matapos makamtan ang lahat ay hungkag pa rin ang kanilang buhay at ito ang problema ng lahat ng tao. Walang kasiyahan. Pride ang dahilan.

Sa lahat ng ito ay may gamot ang Diyos.

Juan 3:16  Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Halos dalawang libong taon na ang nakakaraan ng ipakita ng Diyos ang kanyang pagibig sa sanlibutan ng ipako niya si Jesus sa krus ng kalbaryo upang maging pambayad sa kasalanan ng sangkatauhan, sapagkat kung walang pagtitigis ng dugo ay walang kapatawaran ang kasalanan ito ang nasusulat sa Bibliya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanging ang kamatayan ni Jesus ang pampalubag sa Diyos ng Hustisya.

Kung paniniwalaan at sasampalatayanan natin na ginawa ng Diyos ang lahat ng ito para matubos tayo sa kanyang parusa ay mararanasan natin ang kapayapaan sa kanya bunga ng kapatawaran. Ngunit dahil sa Pride ay marami ang nangangatiwirang wala silang kasalanan. Pero totoo ba ito?

Roma 3:23  Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; 24 Palibhasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: 25 Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; 26 Sa pagpapakilala’y aking sinasabi, ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya’y maging ganap at tagaaring-ganap sa may pananampalataya kay Cristo. 27 Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito’y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? ng mga gawa? Hindi: kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. 28 Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring-ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan.

Ang lahat ng taong isilang sa mundong ibabaw ay may buhay na walang hanggang. Ang ibig sabihin ng kamatayang sinasabi ng Bibliya ay hindi pagkawala ng buhay tulad ng mga hayop ngunit sa tao ay pagkahiwalay sa Diyos. Kung gusto ninyong maranasan ang mabuhay na may kasiyahan at mawala ng inyong Pride ay ito ang dapat ninyonggwin:

Roma 10:9 Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: 10 Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas.

Ngayon mga kaibigan na sa inyo ang kapasiyahan Kapag tinanggap ninyo si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ay magkakaroon ka ng kapayaan sa Diyos at kapayapaan ng Diyos na di mo kayang ipaliwanag. Ang Pride na nagpapahirap sa buhay ay mawawala.