Kasamaan sa mga Huling Araw

2 Timoteo 3:1-7 Datapuwa’t alamin mo ito, na sa mga huling araw
ay darating ang mga panahong mapanganib.

May nagmamahal sa 'yo

2 Timoteo 3:1-7 Datapuwa’t alamin mo ito, na sa mga huling araw
ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagka’t ang mga tao’y
magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang,
mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga
walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pagibig, mga
walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga
mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, Mga lilo, mga matitigas ang ulo,
mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios;Na may
anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo
ka rin naman sa mga ito. Sapagka’t sa mga ito ang nanganggagapang sa mga
bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila
ng mga iba’t ibang pita, Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi
nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.

Ang lahat ng ito’y lantad na lantad na sa apat sulok ng mundo at wala
na rin tayong alam na lugar kung saan mapayapa at ligtas mamuhay
at manirahan. Sobrang sama na ng daigdig na ating ginagalawan na ang
sistema ay katiwalian (corruption) ni Satanas at tayong lahat ay kanyang
biktima. Kaya ang poot ng Diyos ay hindi nawawala sa araw-araw nating
pamumuhay Roma 1:18-32.Tayong lahat ay dumadaing at nananalangin
ng kalayaan at pagbabago, subalit bigo pa rin tayo. Ang pamahalaan at
simbahan na ating inaasahan ay siya namang utak ng mga ito. Kung ganoon,
sino ang ating maasahan?

Lahat tayo’y nagsisipagaral ngunit di makaabot sa katotohanan. Bakit?
Dahil sa kasalanan. At alam nating lahat na ang kabayaran ng kasalanan
ay kamatayan pero patuloy nating tinatanggiahan ang biyaya ng Diyos.
Dinadaan natin sa Relihiyon at ma bu ting gawa ang solosyon na hindi naman
makaabot sapamantayan ng Diyos. Kaya lahat tayo’y nabubuhay sa takot at
pangamba sa buhay na walang katiyakan maliban sa kamatayan.